Logorytmika, czyli mówimy, śpiewamy, tańczymy.

Logorytmika to metoda wspomagania rozwoju mowy u dzieci w terapii i profilaktyce logopedycznej poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki.

Nadrzędnym celem zajęć logorytmicznych jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób, by dzieci potrafiły prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem Zajęcia z logorytmiki mają również na celu rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchów, a co za tym idzie, wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do myślenia przyczynowo- skutkowego. Kształtują też takie cechy charakteru jak: zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, samodzielność. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych

Indywidualne zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą - Katarzyna Zaborowska

Aktywność ruchowa jest biologiczną  potrzebą dziecka

W związku z tym przedszkole proponuje zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą. Zajęcia te mają na celu przede wszystkim profilaktykę w zakresie wad postawy. Umożliwiają wychwycenie przez fizjoterapeutę we wczesnym stadium ewentualnych nieprawidłowości  (skolioza, wady stóp). Należy pamiętać, że korekcja już powstałej wady postawy wymaga indywidualnego programu usprawniania. Zajęcia są prowadzone w formie dostosowanej do grupy wiekowej, głównie w formie zabaw, z użyciem ciekawych przedmiotów  rehabilitacyjnych, aby jak najbardziej zaciekawić  naszych Milusińskich:-).  Istotnym celem zajęć  jest  wyrobienie u dzieci  nawyku dbania o swoje ciało poprzez gimnastykę.

Rytmika - Michał Sokołowski

Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, tempo, melodia, dynamika, artykulacja.

Celem zajęć jest  umuzykalnienie dzieci, budzenie wrażliwości muzycznej i zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca, rozwijanie umiejętności odtwarzania przez dzieci rytmu i melodii głosem, ruchem lub na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie estetyki ruchu - wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się; zwracanie uwagi dzieci na estetykę ich gestów i mimiki.

Język angielski - mgr Tomasz Dulemba

Plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka  staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego, łatwiejsze i bardziej  naturalne

Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce. Przedszkolaki oswajają się językiem angielskim  poprzez wiersze, piosenki, rymowanki, bajki. Wykorzystujemy różne formy ekspresji (teatralnej, plastycznej, muzycznej). Zajęcia mają na celu wywieranie pozytywnych wrażeń z nauki i zachęcanie do dalszej nauki języka obcego.

Terapia logopedyczna - mgr Anna Rydel

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne  w dużej mierze wpływa mowa

Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, którą oferuje nasze przedszkole. Obejmuje  ona między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie, w parach lub małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń i wad wymowy.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – mgr Anna Rydel

Każde dziecko wymaga odmiennego oddziaływania nauczyciela

Przedszkole proponuje indywidualne zajęcia rewalidacyjne, których celem  jest wyrównanie  defektów rozwojowych  i usuwanie trudności w nauce. Ćwiczenia są dobrane do wieku dziecka, jego poziomu umysłowego, warunków środowiskowych, a przede wszystkim  uwzględniają  rodzaj i stopień zaburzeń czy opóźnień oraz poziom już zdobytych umiejętności.

Zajęcia muzyczne- tańce- Szkoła Tańca "Cordex" Wałbrzych- Angelika Toborek

"Taniec jest ukrytym językiem duszy"


Zajęcia realizowane w ramach projektu "Tęczowe Przedszkolaki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Taniec  wpływa na wszechstronny i harmonijny rozwój  dziecka w wieku przedszkolnym, a ponadto w znacznym stopniu powoduje wzrost endorfin, a więc hormonu szczęścia. Zajęcia taneczne sprzyjają również rozwojowi sprawności ruchowej, która jest najintensywniejsza w okresie edukacji przedszkolnej. Owe zajęcia mają również pozytywny wpływ na kształtowanie się charakteru u milusińskich; uczą cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celów, współpracy w grupie, a przede wszystkim odwagi. Kształtują również pamięć, spostrzegawczość oraz kreatywność. 

Zajęcia komputerowe- mali informatycy

  "Uczenie się to najlepsza zabawa świata i największa radość w życiu."

/Glen Doman/ 

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Tęczowe Przedszkolaki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje ogromna ciekawość otaczającego świata oraz otwartość umysłu na wszelkie nowości. Komputer w rękach dziecka jest wspaniałym bodźcem do wyzwalania pozytywnych emocji, budowania zaufania we własne siły i możliwości, poszerzania oraz utrwalania zdobytej wiedzy, rozwijania sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia. Komputer ułatwia naukę. Edukacja poprzez zabawę jest jednym z ważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym dzieckiem. 

Wprowadzając zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu, zapewnimy  przyjemny kontakt z tym urządzeniem,  zadbamy o to, by kształtować w dziecku prawidłowy stosunek do niego. Poprzez pracę z komputerem, dzieci mogą, w inny niż dotychczas sposób, utrwalać posiadane wiadomości i realizować treści programowe w oparciu o programy edukacyjne dla dzieci oraz zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Zajęcia skierowane są do dzieci 6-letnich. 

Zajęcia teatralne

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może..."

/J. Korczak/

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Tęczowe Przedszkolaki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego . 


  Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę i koncentrację, sprzyja umuzykalnieniu oraz  zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. 

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Gra aktorska stymuluje „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań.


Lego Robotyka

Uczymy, bawimy, budujemy z klockami LEGO. 

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Tęczowe Przedszkolaki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Warsztaty, podczas których dzieci bawiąc się, budują modele z klocków LEGO DUPLO, zdobywając przy tym wiedzę o otaczającym świecie oraz doskonaląc umiejętność przeliczania, rozróżniania liter i kolorów. Dzieci uczą się i rozwijają najefektywniej poprzez zajęcia, które angażują ich ciekawość i kreatywność, dlatego zajęcia prowadzone są w formie ekscytujących projektów tematycznych, np. siły natury, zadziwiające zwierzęta, przygoda w kosmosie. Ponadto warsztaty takie uczą współpracy, budują ogólną wiedzę oraz uczą organizacji i porządku. Sensoplastyka, czyli dotykamy, wąchamy, mieszamy....

Plastyka, w którą włączone są wszystkie zmysły...